Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Краводер