Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки