Материална база

  • Нашето училище
    Нашето училище
  • Класни стаи
    Класни стаи
  • Учебните работилници
    Учебните работилници

 

Училището разполага с нова  материална  база. Всички класни стаи са основно ремонтирани и модерно оборудвани.  В училището се осъществява целодневна организация на учебния процес от I –VII клас. Осигурено е безплатно столово хранене за всички пътуващи ученици, както и безплатен транспорт.

От 2007 година ОУ “Св.св. Кирил и Методий“, с.Краводер осъществява и професионална подготовка по професия “Работник в дървообработването“ и специалност „Производство на тапицирани изделия“. След завършване учениците получават Свидетелство за професионална квалификация –I степен.

През учебната 2017/2018г. училището ще осъществи държавен план-прием по професия “Работник в дървообработването“ и специалност „Производство на тапицирани изделия“ – 1 паралелка , дневна форма на обучение за придобиване на I СПК.

След завършване на I-ви гимназиален етап нашите ученици могат да продължат образованието си в професионални гимназии, СУ с професионална подготовка или да се реализират на пазара на труда. В общината работят фирми,търсещи работници по професията.