Проект „Подкрепа за успех“


Стартира проектът „Подкрепа за успех“,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж““ 2014-2020 г.


1. Заповед за училища включени в проект “ Подкрепа за успех“

2. Начални инструкции

3. Платформа на проекта

4. Указания за изпълнение на дейностите

5.Писмо – Ръководител проект


6. Писмо – Началник РУО

Документи


– Приложение № 1 / Карта за участие /
– Приложение № 2 / Индивидуална карта /
– Приложение № 3 / Декларация за информираност и съгласие /
– Приложение № 4 / Заявление за участие и декларация за информирано съгласие /
– Приложение № 5 / Присъствен списък групови дейности по кариерно ориентиране /
– Приложение № 6 / Примерна длъжностна характеристика на обр. мед. /
– Приложение № 7 / Примерна длъжностна характеритика на соц. работник /
– Приложение № 8 / Присъствен списък /
– Приложение № 9-Стандартна таблица на разходите


* индивидуална карта на ученика за 2020/2021 година