Предстоящи обучения на педагогическите специалисти

2021/2022 учебна година

Тема на обучението: Идеи за иновативно училище

Място на провеждане: хотел Медикус гр. Вършец

Период на провеждане: 30 юни 2022 – 01 юли 2022 година

Начален час: 30 юни 2022 –  14.00 часа

Краен час: 01 юли 2022 – 17.20 часа 

Наименование на обучителната организация: ЦМЕДТ “ Амалипе“

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие в обучението: 21 

Програмата “ Идеи за иновативно училище“ се реализира в два основни модула:

1. Първи модул включва: запознаване с нормативната уредба за иновативните училища в България; иновации за подобряване ефективността на учебния процес, стимулиране на участието на учениците и ученическата активност и приемане и развитие на позитивна училищна среда; ангажирането на родителската общност като партньор в училищния живот.

Продължителност: 8 часа / 4 часа – теоретична част и 4 часа – практическа част

2. Втори модул включва: представяне на иновативни практически модели в училища от Европейския съюз и анализ на приложимостта й в българско училище;развитието и приложението на нови педагогически методи в класната стая, въвеждане на електронно училище, подобряване на организацията на управлението на училището и работата с родителите.

Продължителност: 8 часа / 2 часа – теоретична част  и 6 часа – практическа част/